Thursday, October 25, 2018

Jäätmekäitluse põhitõdede üle kordamine pole kunagi liiast

Üks meie Rohelise Kooli teemadest sel aastal on jäätmed ja nendega toimetulek. Kuna ka Erasmuse projektis keskendume sellele, kuidas inimene ikkagi kogu selle tohutu jäätmehulgaga, mida ta ise tekitab, toime peaks tulema, oli kooli esimese veerandi projektinädalal väga suurt põnevust tekitav Jäätmete õpituba, mida viis läbi esimese klassi õpetaja Kristel. Lastel oli väga põnev. Õpetaja Kristel tutvustab, mida toimetati, et me kõik saaksime veidi targemaks: 

"Prügi sorteerimise ja biojäätmete kompostimise töötuba.

 Ainuke prügi tekitaja meie planeedil on inimene, sest looduses toimib aineringe.
Otsustame uurida, kuidas saame prügi hulka vähendada. Tarbimise vähendamise ja kaaskasutuse kõrval on oluline roll ka prügi sorteerimisel. Meie ülesanne on kotitäie segaolmejäätmete sorteerimine liigiti ning biolagunevate jäätmete eraldamine. Praktilise töö käigus selgub, et kolmandik kuni pool kodus tekkivate jäätmete hulgast on biolagunevad. Kui plastik, metall ja klaas on võimalik viia kogumiskonteineritesse, siis biolagunevatest jäätmetest saab väärtuslikku komposti.
Vaatame videot vihmaussidest, kes suudavad 20 päevaga kihilisest biojäätmete hulgast tekitada ühtlase musta kompostimulla.
Tutvume hiljuti meie kooli paigutatud vermikompostri toimimise põhitõdedega. Kompostiussidel on vaja enam-vähem ühtlast temperatuuri, õhurikast, niisket keskkonda ja toidujäätmeid. Suureks plussiks on see, et nad töötlevad jäätmeid aastaringselt.
Koolimaja õues võrdleme kahte erinevat kompostimise viisi. Vaatleme naaberaia nurgas olevat kompostihunnikut, mis on paljudele tuttav maakodudest ning on ilmselt kõige tavalisem kompostimise viis Eestis.

Nii mõnelegi õpilasele on üllatuseks, et möödunud nädalal on puutööringis osalenud õpilased koos oma juhendaja Taistoga ehitanud kolmeosalise kompostikasti. See on valminud taaskasutatud materjalidest. Kompostikast on paigutatud köögile kõige lähemal asuvasse varjulisse kohta. Nüüd saame komposteerida nii toidujäätmeid, majapidamispaberit kui ka õues puudelt langevaid lehti ja oksi."
puutööringi lapsed komposterit ehitamas Mis meil nüüd viga - lapsed teavad täpselt, kuidas midagi sorteerida, millisesse prügikonteinerisse paiguada ning kõige toredam on muidugi tagaaia komposteri täitmine. Vabal ajal saab ju siis käia kompostiusse kaemas ja nendega tutvust tegemas. 
Gaia Kool annab oma panuse jäätmete vähendamisel ja nende sorteerimisel. Lööge ka kampa. Üheskoos hoiame maad. 


One of our topics in Green School project and also in Save the Earth Recycle All ( SERA) is waste sorting. The last week of the first school period was a project week and during this week our teacher Kristel did a workshop on waste sorting and bio waste composting. She will introduce what they were doing so that everybody could get a bit smarter: 


"Workshop on waste sorting and bio-waste composting.

The only person who creates the garbage on our planet is human being because all the rest of the nature is in recycling process. 
We decide to look at how we can reduce the amount of garbage.  Together with reducing consumption and co-incineration, waste sorting also plays an important role. Our task is to sort the mixed waste bags and separate biodegradable waste. In practice, it turns out that one third to half of the waste generated at home is biodegradable. If plastic, metal and glass can be transferred to collection containers, then biodegradable waste will be a valuable compost.
We watch a video of earthworms that can produce a uniform black compost layer in 20 days.
We get acquainted with the basic concepts of the operation of the worm compost placed in our school backyard recently. Composting requires a roughly uniform temperature, airborne, damp environment and food waste. The big plus is that they handle waste year-round.
In the school backyard, we compare two different ways of composting. We take a look at the pile of compost  in the corner of the neighborhood house, which is familiar to what many people have at their own yards and is probably the most common form of composting in Estonia.
For some students, it's a surprise that in the past week the students in the woodwork team, along with their supervisor Taisto, built three-part compost box. It is made of recycled materials. The compost box is placed in a shadowy place closest to the kitchen. Now we can compost food waste, household paper, and leaves and branches that fall on the ground."

Gaia school has a brand "new" compost box made of recycled materials 
Waste sorting is important! Join in! See you soon!


No comments:

Post a Comment