Friday, November 23, 2018

Rohelise Kooli ja Erasmuse keskkonnateemalise projekti Save the Earth Recycle All raames toimus Gaia koolis taas ääretult huvitav ja põnev töötuba. Kõige olulisem strateegia on ju teadmiste hankimine ja enda käitumismudeli muutmine. Anname oma osa mõlemasse ja jälgime põnevusega, millised on tulemused. Töötubadest tegi kokkuvõtte õpetaja Kristel: 


"Koolitaja Kristjan Kangro tutvustas 1. ja 2.klassi õpilastele, kes on putukad ja missugused on nende tunnused. Lapsed said teada putukate rollist looduses, nende suurest panusest aineringes ja nende kasulikkusest toidu kasvatamisel. Räägiti ka toidu raiskamisest arenenud riikidest ja toidupuudusest maailma vaesemates riikides. Siit jõuti ka võimaluseni kasvatada putukaid toiduks, et leevendada toidupuudust maailmas ja säästa looduslikke ressursse nagu puhas vesi ja viljakas muld. 
Koolituse praktiline osa oli lähem tutvus jahuussidega. Kõik soovijad said neid ussikesi peo peal hoida. Seati sisse tubane putukahotell 25 jahuussile. Lapsed hakkavad nüüd jahuusse toitma ja nende kasvamist ning paljunemist jälgima."


In the frameworks of the Green School project and Erasmus "Save the Earth Recycle All", Gaia School had an extremely interesting and exciting workshop. In saving the environment, the most important strategy is to acquire knowledge and change your own behavioral patterns. We try to do both and look forward to the results. The workshops were summarized by teacher Kristel:


"Tutor Kristjan Kangro introduced the first and second class students who are insects and what their traits are. Children learned about the role of insects in nature, their great contribution to substance use and their usefulness in growing food, and talked about food waste in developed countries and food shortages in the poorer countries of the world. There is also an opportunity to grow insects for food to alleviate food shortages in the world and save natural resources such as clean water and fertile soil.
The practical part of the training was taking a closer look at meal worms. Everyone could hold those worms on their palms. An "insect hotel" was set up for 25 meal worms. Children are now starting to feed them  and observe their growth and reproduction. "Tuesday, November 13, 2018

SchoolEmergency projekt on edukalt alanud7-9 novembril kohtusid seitse projektipartnerit Alcalá de Guadaíra (Hispaania) väikelinnas, et maha pidada esimene rahvusvaheline projektikohtumine.

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste. Need teemad valiti vastavalt rahvusvaheliselt läbi viidud küsitlusele. Vahemikus oktoober 2017 – jaanuar 2018 võtsid küsitlusest osa partnerriikide õpetajad ja õpilased. Tulemustest selgus, et 22.36% õpetajatest ning 33.37% põhikooli õpilastest pole saanud mingit väljaõpet nende hädaolukordadega seoses. 41.46% õpetajatest ja 47.19% õpilastest on mingit juhendamist saanud, kuid see pole piisav kuna sisaldas ainult evakueerimist tulekahju korral (87.75% õpetajatest, 94.18% õpilastest) ja oli väga lühiajaline (62.53% õpetajatest vähem kui kolm tundi ja 58.43% õpilastest alla tunni).
Esimesel kohtumispäeval tervitas projektipartnereid Germán Terrón, Alcalá de Guadaíra linnavalitsuse nõukogu liige. Järgnes projekti tausta tutvustus, mille esitasid projekti koordinaatoritest osapooled: Kim Lintrup, Frederiksborgi Tuletõrje ja Päästeteenistuse (Taani) pealik ja Marcelino Sancho, Alcalá de Guadaíra päästekomando pealik.
Esimesel projektikohtumisel pandi tugev alus edaspidi järgnevale sisulisele tööle. Kolm päeva kestnud kohtumise jooksul arutati läbi online platvormile tuleva info sisu peamised parameetrid ja pandi paika, milline see peaks välja nägema, et oleks võimalikult tõhus ja lihtsalt kasutatav.
Järgmine samm on materjali valimine ja kokkupanek, et enne järgmist kohtumist 2019 aasta aprillis oleks platvormi informatsiooni sisuline osa valmis.
See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus "Genio" (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.
Gaia Kooli poolt osalesid kohtumisel õpetajad Raine Lindepuu ja Rita Reisenbuk. Programmi koordinaator Gaia koolis on Raine Lindepuu


A successful start for the School Emergency projectFrom 7th to 9th November, the seven partner organizations of the School Emergency project met in Alcalá de Guadaíra (Spain) for their first transnational meeting.

The objective of the project is to develop the first e-learning platform for primary and secondary school teachers and students on how to respond to the emergencies most likely to occur in EU schools: first aid, fire, terrorist threat, earthquake and toxic cloud. These emergencies were selected based on the results of the transnational study that the partners carried out between October 2017 and January 2018. Results showed that 22.36% of the teachers and 33.37% of the students have not been trained at all on how to respond to these emergencies. For 41.46% of the teachers and 47.19% of the students who were trained, the training was “not enough” because it was limited to evacuation in case of fire (87.75% teachers, 94.18% students) and it was too short (less than 3 hours for 62.53% of the teachers, and less than 1 hour for 58.43% of the students).

The first day of the meeting began with a warm welcome from Germán Terrón, Councilor from the City Council of Alcalá de Guadaíra. It was followed by an introduction to the background of the project presented by Kim Lintrup, chief fire officer of Frederiksborg Fire and Rescue Service, and Marcelino Sancho, chief fire officer of Alcalá de Guadaíra.

The project partners used this first project meeting to set strong foundations for the work of the partnership. In particular, they worked on the guidelines for the development of the training content and the publication of the training content on the e-learning platform.

The next step will be to finalise the development of the online training content before the second project meeting planned for April 2019.

This cross-sectoral and cross-border partnership is an initiative of Frederiksborg Fire and Rescue Service (Denmark) in collaboration with Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spain), Estonian Rescue Board (Estonia), Vilnius Division of Civil Protection (Lithuania), Vilniaus "Genio" school (Lithuania), Gaia Hariduse Selts (Estonia), and Profesor Tierno Galván high school (Spain). The School Emergency project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.